Zespół Szkół w Cekcynie

Logowanie
PROFIL SZKOŁY PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SP WSO SP DOKUMEN. PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ŚWIETLICA WDŻ STATUT

O SZKOLE

PROFIL SZKOŁY

 

 

                                                  

 

                                         OPŁATY SZKOLNE

  • ubezpieczenie w TUW – opłata za cały rok 26 zł (suma ubezpieczenia 15000 zł)

  • składki na Radę Rodziców

- gimnazjum – 30 zł od rodziny

- szkoła podstawowa – 30 zł od rodziny

 

 Konto Rady Rodziców Gimnazjum:

Bank Spółdzielczy Koronowo o/Cekcyn nr: 85 8144 0005 2007 0070 0418 0001

Konto Rady Rodziców Szkoły  Podstawowej w Cekcynie:

Bank Spółdzielczy Koronowo nr: 37 8144 0005 2007 0070 0320 0001

                                                                                                

Ustala się następujące wytyczne do oceny z zachowania:

1.        Postawy proedukacyjne (stosunek do obowiązków szkolnych):

 

1)       aktywność na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)       frekwencja,

3)       dyscyplina na lekcji,

4)       poszanowanie mienia szkoły,

5)       samoocena i samokontrola w procesie dydaktycznym.

 

2.        Postawy prospołeczne (kultura osobista, zasady współżycia w zespole):

 

1)       stosunek do koleżanek, kolegów, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi,

2)       kultura języka,

3)       pomoc koleżeńska i aktywność społeczna,

4)       podporządkowanie się zaleceniom i poleceniom nauczycieli, dyrektora, i innych

           pracowników szkoły,

5)       przeciwstawianie się brutalności i wulgarności.

 

3.        Postawy prozdrowotne (zdrowie, higiena, bezpieczeństwo):

 

1)       dbałość o bezpieczeństwo własne i innych,

2)       dbałość o zdrowie (w tym niezażywanie używek takich jak: tytoń, alkohol, narkotyki),

3)       dbałość o estetykę ubioru, wyglądu (czystość i higiena) własną i otoczenia

 

-   dopuszcza się noszenie kolczyków przez dziewczęta wyłącznie w uszach,

-   zabrania się malowania oczu, ust, włosów i paznokci,

-   wymaga się odświętnego ubioru podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, świąt państwowych i w innych sytuacjach wskazanych przez wychowawcę.

 

4.        Osiągnięcia ucznia (szczególne uzdolnienia):

 

1)       wykazywane uzdolnienia i zainteresowania,

2)       udział i sukcesy w olimpiadach, konkursach, festiwalach i zawodach sportowych,

3)       mocne strony ucznia,

4)       inne spostrzeżenia i sygnały ze strony nauczycieli, innych pracowników szkoły.

-   Dane niezbędne do analizy frekwencji:

-   wzorowe – 0 godzin nieusprawiedliwionych

-   bardzo dobre – 1 godzina nieusprawiedliwiona

-   dobre – od 2 do 5 godzin nieusprawiedliwionych

-   poprawne - od 6 do 10 godzin nieusprawiedliwionych

-   nieodpowiednie - od 11 do 15 godzin nieusprawiedliwionych

-   naganne - powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych.

 

5.        Trzy spóźnienia nieusprawiedliwione na lekcje będą traktowane jako jedna godzina nieobecności nieusprawiedliwionej.

 

6.        Uczeń usprawiedliwia nieobecności w ciągu 2 tygodni od ich zakończenia.

 

7.        Zasady postępowania szkoły w sprawie nieobecności ucznia na zajęciach:

 

1)       wychowawca podejmuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sytuacji, gdy w ciągu     

           2 tygodni uczeń nie usprawiedliwi opuszczonych zajęć,

2)       nauczyciele przedmiotu zgłaszają wychowawcy powtarzające się nieobecności na danym przedmiocie,

3)       konsekwencje wynikające z nieusprawiedliwionych godzin:

a)  rozmowa indywidualna wychowawcy z uczniem   (1 godzina nieusprawiedliwiona),

b)rozmowa wychowawcy z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) odnotowana w dzienniku (najpóźniej po 10 godzinach lekcyjnych nieusprawiedliwionych),

c)  kontakt wychowawcy z pedagogiem (w przypadku podejrzenia o wagary),

d)upomnienie ucznia przez dyrektora szkoły (po 11 godzinach lekcyjnych nieusprawiedliwionych)  i pisemne powiadomienie rodziców,

e)  nagana dyrektora szkoły i złożenie wniosku o ukaranie rodziców do wójta gminy.

 

8.        Zasady postępowania szkoły w sprawie udzielonych upomnień i nagan:

 

1)       upomnienie wychowawcy klasy – uczeń może otrzymać najwyżej ocenę bardzo

           dobrą,

2)       jedna nagana wychowawcy klasy – uczeń może otrzymać najwyżej ocenę dobrą,

3)       kolejna nagana wychowawcy – ocenę poprawną,

4)       jedna nagana dyrektora szkoły – uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią,

5)       kolejna nagana dyrektora szkoły – uczeń otrzymuje ocenę naganną, także w

           przypadku udowodnionego konfliktu z prawem.

 

Każde upomnienie i nagana musi być odnotowane w dzienniku lekcyjnym, o naganach należy poinformować rodziców.


►